måndag 6 april 2015

Arbetsområden efter lovet.

Vi kommer jobba med att skriva en novell två lektioner i veckan. Den tredje lektionen kommer vi läsa böcker och jobba tillsammans med lässtrategier.

Jobbet med novellerna (följande kommer att ingå)
- Läsa noveller.
- Analysera noveller.
- Presentera en novellanalys för klassen (i grupp).
- Lyssna på presentationer om novellanalyser.
- Skriva egen novell.

Vi kommer utgå från cirkelmodellen när vi jobbar.


Bild från bloggen: hanna.lar.blogspot.se

Jobbet med böcker och lässtrategier (följande kommer att ingå)
- Läsa en bok.
- Jobba enskilt, i par, i grupp och i helklass med lässtrategier.
- Prata och skriva om böcker.


Lässtrategierna utgår från...
Britta Stenssons bok "MELLAN RADERNA. Strategier för en tolkande läsundervisning."/Karin

tisdag 24 mars 2015

Olika slags texter - avslutas med att skriva en novell.

Vi kommer under en tid framöver att jobba med olika slags texter. Det kommer innebära att vi kommer gå igenom olika genrer - faktatexter, argumenterande texter och berättande texter genom att se vilka typiska drag som utmärker dessa. Vi kommer också prata om olika texttyper som ingår i dessa genrer. I det här arbetet ingår det också att, i grupp, hålla i en muntlig presentation inför klassen.

Arbetet kommer att avslutas med att alla ska varsin novell.

Arbete kommer att vara upplagt ungefär så här:

- Genomgångar och diskussioner kring olika genrer och texttyper.
- Novellens struktur
- Läsning av noveller och diskussioner kring innehåll, språkbruk, budskap etc. Därefter analyser av dessa. Ska jobbas med i grupp och presenteras för resten av klassen. Varje grupp ska presentera analysen av en novell, men vi kommer läsa novellerna tillsammans i klassen för att alla ska få ta del av och inspireras av alla texter.
- Genomgång av betygskriterier.
- Alla skriver ner varsin planering för en novell. Här kan det vara bra att diskutera och fundera tillsammans med andra. Läraren tittar sedan igenom och kommenterar.
- Planeringen lämnas tillbaka, med kommentarer.
- Alla skriver en egen novell./Karin


söndag 15 mars 2015

Olika slags texter som är bra att känna till. Vecka 12

Uppgifter vecka 12

1. Vad är en liknelse? Ge exempel? 

2. Varför tror du att att man använder liknelser när man skriver?


3. Beskriv vad som kännetecknar texterna nedan. Utgå från boken Portal eller använd din dator för att söka information.

Roman

Novell

Lyrik

Dramatik

Texter i tidningar
Nyhetsartikel
Notis
Reportage
Recension
Krönika
Insändare
Debattartikel

Blogg

Ansökningsbrev


Uppgift som fortsättning på den ovan:
Vad är en insändare? Försök att beskriva detta kortfattat.
Skriv en insändare om mobiltelefoner. Välj hur du vill skriva om detta.

När du har skrivit den, gör då om den till en debattartikel. Vad behöver du ändra på?Källa: "Portal svenska 7-9" av Senait Bohlin, Cecilia Brunosson, Lisa Greczanik, Magnus Johansson
/Karin

onsdag 4 februari 2015

Att resonera

Titta på den här filmen om att resonera.

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2015/01/28/utveckla-ett-resonemang/

När du har tittat på den här är din uppgift att först sammanfatta vad den handlar om. Därefter ska du berätta vad som skiljer betygen E, C och A åt. Visa detta med ett eget exempel.

/Karin


lördag 31 januari 2015

Arbetsområde, deckare.

Arbetsområde, deckare

Vi kommer att läsa en bok av Ann Rosman. Detta gör vi för att eleverna ska få bekanta sig med genren deckare. Vi kommer därför också läsa om deckarens historia, olika deckarförfattare, kända huvudpersoner i deras böcker, hur deckare är uppbyggda, olika typer av deckare m.m.

Ämnets syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll


Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra. 

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Kunskapskrav


Källa: LGR 11

Examinationsformer

Läxförhör, diskussioner och inlämningsuppgifter.

lördag 17 januari 2015

Kursplan - syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i ämnet svenska.

Kursplan - Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.
I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.
Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Läsa och skriva
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang.
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggandeläsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang omtydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss delunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samti huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkeltämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föraenkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

  Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

  Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

  Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ettändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven godläsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utveckladtextbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehållerutvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samtrelativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ettändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt välfungerande sätt.
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

  Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

  Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

  Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutveckladtextbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt välfungerande struktur, citat och källhänvisningar. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med välfungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

måndag 12 januari 2015

Frågor om deckare

När skrevs den första deckaren? Av vem?

Beskriv vad en deckare är?

Vilka olika typer av deckare finns det?

Förklara vad som utmärker de olika deckartyperna, pusseldeckare, kriminalromanen, polisromanen och spionromanen.

Skriv ner några kända deckarförfattare och något de har skrivit?


Ta reda på fakta om Ann Rosman.


"Fyrmästarens dotter" - vad handlar den om?
"Porto Francos väktare" - vad handlar den om?

Vem var Sir Arthur Conan Doyle och Agatha Christie? När levde de? Vilken typ av deckare skrev de? Vilka är huvudpersonerna i deras böcker? Vad handlade deras böcker om?

Vad betyder begreppen nyfikenhet och spänning i deckarsammanhang?


/Karin